Regulamin

Regulamin

 

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Dzieło Licencjobiorcy - produkcja Licencjobiorcy, w której może być wykorzystane Ujęcie filmowe lub z którą może być połączone Ujęcie filmowe – w ramach Zakresu licencji

Formularz rejestracyjny – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Użytkownik przekazuje informacje niezbędne do realizacji Zamówienia

Licencja, Umowa licencyjna – umowa, której treść dostępna jest na stronie internetowej Serwisu, zawierana przez Licencjobiorcę i Licencjodawcę w momencie dokonania przez Licencjobiorcę Opłaty Licencyjnej z tytułu nabycia licencji niewyłącznej do Ujęć filmowych/Zdjęć fotograficznych

Licencjobiorca - Użytkownik, który na mocy Umowy licencyjnej, po uiszczeniu Opłaty licencyjnej, uzyskuje prawo do korzystania z Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego; podmiot, którego dane zostały ujawnione w Zamówieniu

Licencjodawca - podmiot zezwalający na korzystanie z praw do dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego; Jacek Drofiak "Drofiak Film"

Opłata licencyjna - jednorazowa opłata licencyjna w wysokości określonej na stronie www Serwisu, której wysokość jest uzależniona od Zakresu licencji wybranego przez Licencjobiorcę

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu „ujecialotnicze.pl”

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.ujecialotnicze.pl/, w którym znajduje się zbiór Ujęć filmowych i Zdjęć fotograficznych Licencjodawcy

Ujęcie filmowe/Zdjęcie fotograficzne - wybrane przez Licencjobiorcę filmowe ujęcie lotnicze lub fotografia lotnicza, udostępnione przez Licencjodawcę za pomocą Serwisu

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu

Wersja Demo - wersja demonstracyjna Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego opatrzona znakiem wodnym, z której Użytkownik może korzystać nieodpłatnie na warunkach określonych w Umowie licencyjnej i Regulaminie Serwisu

Właściciel Serwisu - Jacek Drofiak „Drofiak Film”

Zakres licencji - określony przez Licencjodawcę zakres korzystania z Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego stanowiący pole eksploatacji

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu udostępnionego przez „Drofiak Film” Jacek Drofiak, Wilcza 18/12a 00-532 Warszawa, NIP: 526-278-68-14, REGON: 141561344 poprzez stronę internetową http://www.ujecialotnicze.pl/.

2. Korzystanie z Serwisu i usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. Zakres i przedmiot świadczonych usług

1. Serwis oferuje następujące usługi:

  • możliwość bezpłatnego oglądania i pobierania Ujęć filmowych i Zdjęć fotograficznych w Wersji Demo, bez możliwości wykorzystania ich w produkcjach

  • możliwość składania Zamówień za pomocą funkcji „Dodaj do koszyka” na oferowane przez Serwis Ujęcia filmowe i Zdjęcia fotograficzne w wybranym Zakresie licencji

  • możliwość udzielenia Licencji na korzystanie z Ujęć filmowych/Zdjęć fotograficznych poprzez ich wykorzystanie w Dziele Licencjobiorcy na zasadach określonych w Regulaminie i Umowie licencyjnej

  • możliwość składania Zamówień za poprzez pocztę e-mail na adres jacek@drofiak.pl

2. Usługa składania Zamówień za pomocą funkcji „Dodaj do koszyka” jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników.

 

§ 4. Zasady składania Zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą funkcji „Dodaj do koszyka” dostępnej na stronie internetowej Serwisu. Serwis umożliwia składanie Zamówień 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Do złożenia zamówienia wymagane jest założenie konta w Serwisie poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego i zalogowanie się. Użytkownik zobowiązany jest do podania przy rejestracji następujących danych: e-mail, NIP, nazwa firmy, państwo, adres, miasto, kod pocztowy. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie prawdziwych danych.

3. Poprawne złożenie Zamówienia oznacza wskazanie przez Użytkownika wybranego Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego, wybranie z listy rozwijalnej Zakresu licencji oraz określenie ilości, a następnie użycie funkcji „Dodaj do koszyka”. W przypadku wątpliwości związanych z ustaleniem Zakresu licencji zaleca się kontakt pod adresem e-mail jacek@drofiak.pl . Całkowita wycena jest uzależniona od wybranych parametrów Zamówienia.

4. Parametry Zamówienia można edytować korzystając ze znajdującego się na pasku menu przycisku „Koszyk”. Wprowadzane zmiany należy każdorazowo potwierdzić przyciskiem „Aktualizuj koszyk”.

5. W celu potwierdzenia złożenia Zamówienia należy wybrać funkcję „Realizacja zamówienia”. System wymaga podania nazwy firmy, numeru NIP oraz adresu, a także potwierdzenia akceptacji Regulaminu.

7. Po odnotowaniu płatności Licencjobiorca otrzymuje link do pełnej wersji Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego na podany przy rejestracji adres e-mail. Z podanego odnośnika należy pobrać plik.

 

§ 5. Zasady korzystania z usług i prawa autorskie

1. Wszystkie Ujęcia filmowe i Zdjęcia fotograficzne udostępnione w Serwisie są chronione prawami autorskimi i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. t.j. Dz.U.06.90.631 z późn. zm.).

2. Prawa autorskie do wszystkich zamieszczonych w Serwisie Ujęć filmowych/Zdjęć fotograficznych należą do „Drofiak Film” Jacek Drofiak.

3. Licencjodawca wyraża zgodę na włączenie Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego w całości lub w części do Dzieła Licencjobiorcy pod warunkiem uiszczenia Opłaty licencyjnej przez Licencjobiorcę i na zasadach zgodnych z postanowieniami Umowy licencyjnej.

4. Licencjobiorca nie może upoważnić innego podmiotu do korzystania z Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego w zakresie uzyskanej Licencji (zakaz sublicencji), nie ma prawa do odsprzedania, wynajmowania, wydzierżawiania, użyczania, czy udostępniania Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego w inny sposób do korzystania osób trzecich w zakresie nieprzewidzianym w Umowie licencyjnej.

5. Licencjodawca wyraża zgodę na modyfikowanie Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego poprzez kadrowanie, zmianę kontrastu, jasności i kolorystyki.

 

§ 6. Prawa i obowiązki Licencjodawcy

1. Licencjodawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i Umowie Licencyjnej.

2. Licencjodawca oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia Licencji w zakresie koniecznym do realizacji Umowy licencyjnej i przysługują mu prawa autorskie do wszystkich Ujęć filmowych/Zdjęć fotograficznych.

 

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika/Licencjobiorcy

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych niezbędnych do właściwego świadczenia usług oraz wystawiania faktur VAT.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych bądź niepełnych danych.

4. Użytkownik ma prawo do zmiany bądź aktualizacji informacji podanych przy rejestracji po zalogowaniu w Serwisie i wybraniu przycisku „Moje konto”, a następnie funkcji „Edytuj”.

5. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu i postanowień Umowy licencyjnej.

6. Licencjobiorca składając Zamówienie określa zakres korzystania z wybranego Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego, na podstawie czego Licencjodawca udziela Zakresu Licencji zgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej.

7. Licencjobiorca zobowiązuje się do korzystania z Ujęcia lotniczego/Zdjęcia fotograficznego jedynie w zakresie, na który została mu udzielona Licencja.

8. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielenia sublicencji.

9. Licencjobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego w zakresie określonym Umową licencyjną i zgodnie z Regulaminem Serwisu, nie uzyskuje natomiast praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.

10. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności udostępnionych mu za pośrednictwem Serwisu informacji, danych, odnośników i haseł.

11. Użytkownikiem strony nie może zostać osoba prywatna, zarejestrować mogą się tylko firmy i instytucje.

 

§ 8. Płatności

1. Licencja na wykorzystanie Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego w Dziele Licencjobiorcy zostaje udzielona odpłatnie.

2. Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i podawane są w wartościach netto i brutto. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy danym Ujęciu filmowym/Zdjęciu fotograficznym w chwili złożenia Zamówienia.

3. Wycena każdego Ujęcia filmowego/Zdjęcia fotograficznego jest uzależniona od określonego przez Licencjobiorcę pola eksploatacji, na podstawie którego Licencjodawca udziela Zakresu licencji.

4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cen Ujęć lotniczych/Zdjęć fotograficznych udostępnionych na stronie internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą ceny.

5. Płatności za zamówione w Serwisie Ujęcia filmowe/Zdjęcia fotograficzne obsługiwane są przez poprzez kontakt jacek@drofiak.pl

6. Faktury VAT za świadczone usługi wystawiane przez Drofiak Film nie zawierają podpisu wystawcy ani odbiorcy i wystawiane są dla wszystkich Użytkowników.

7. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę uznania na rachunku Licencjodawcy.

 

§ 9. Reklamacje i pomoc techniczna

1. W przypadku wystąpienia problemu z pobraniem pliku po dokonaniu Opłaty licencyjnej, reklamację należy zgłaszać na adres e-mail: biuro@ujecialotnicze.pl

2. W razie wystąpienia innych problemów w działaniu i użytkowaniu Serwisu, pomoc techniczną można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: biuro@ujecialotnicze.pl

3. Uwagi o pracy Serwisu, a także wszelkie spostrzeżenia odnośnie funkcjonalności Serwisu można zgłaszać pod adresem e-mail: biuro@ujecialotnicze.pl

4. Ze względu na charakter usługi, po dokonaniu Opłaty licencyjnej i uzyskaniu Licencji, zwroty nie są możliwe.

 

§ 10. Zastrzeżenia - wyłączenie odpowiedzialności

1. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie Zamówienia oraz wadliwe działanie Serwisu spowodowane czynnikami niezależnymi od właściciela Serwisu lub powstałe w wyniku działania siły wyższej.

2. W żadnym wypadku Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Użytkownika, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Serwisu, włącznie z utratą zysków z działalności przedsiębiorstwa, przerwy w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, utraty informacji gospodarczej lub innych strat pieniężnych.

 

§ 11. Ochrona danych osobowych

1. Administratorzy danych są zwolnieni z obowiązku administracji zbior danych w GIODO. (Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, Art. 43) Serwis skierowany jest do osób prowadzących działalnośc gospodarczą lub do instytucji.

 

§ 12. Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Aktualny Regulamin jest dostępny na łamach Serwisu. W przypadku wątpliwości dotyczących postanowień Regulaminu zaleca się kontakt mailowy pod adresem biuro@ujecialotnicze.pl